White House calls on Kremlin to ensure Alexei Navalny's health and safety